प्रश्न पत्र

 

कंप्यूटर विज्ञान
 
    2013     2011     2009     2008     2007
 
इलेक्ट्रानिकी
 
    2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006
 
मैकेनिकल
 
    2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006
 

 

प्रशासन अधिकारी
 
    2011     2008     2007
 
लेखा अध्कारी
 
    2011     2008     2007
 

कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक

    2012

    2010 Paper-I     2010 Paper-II

    2008 Paper-I     2008 Paper-II

    2006 Paper-I     2006 Paper-II